Маалски скопски викенд со јадро

*локацијата е во(или пред) КСП Јадро освен доколку не е назначено поинаку

** за некои од настаните е потребна најава/пријава - еве ја.