top of page

Некои древни методи на земјоделство можат да се користат и денес

Древни методи на земјоделство се традиционални практики што ги користеле луѓето во различни периоди од историјата. Иако се стари, некои од овие методи сè уште можат да се применат и се релевантни и денес. Еве некои од нив:

Зачувување на водата: Користењето древни методи за задржување и управување со водата може да помогне во обработувањето на земјата и да ја намали потребата за наводнување. Ова вклучува создавање на џебови за задржување вода, канализација и системи за складирање на дождовница.


Користење на компост: Античките земјоделци често користеле компост за да ја подобрат почвата и да ја зголемат нејзината плодност.Овој метод се користи и денес бидејќи ја подобрува почвата и ја прави поотпорна на болести.


Ротација на културите: Садењето различни видови култури на исто земјиште во различни сезони помага да се спречи исцрпувањето на почвата и да се зголеми отпорноста на штетници.


Биолошка контрола на штетници: Користењето на природни непријатели на штетниците, како што се инсектите и животните, може да помогне да се контролира нивната популација и да се намали потребата од употреба на пестициди.Садење стари сорти: Обновувањето на древните растителни сорти може да биде корисно за биолошката разновидност и да помогне во зачувувањето на генетските ресурси.


Полуостров систем: Ова е древен метод за обработка на земјиштето што вклучува садење растенија во форма на полуострови кои ја ограничуваат ерозијата и ја задржуваат влагата.


Користење на локални ресурси: Традиционалните земјоделски практики се засноваат на употреба на локални ресурси и материјали, што може да ја намали зависноста од вештачки инпути.


Овие древни методи на земјоделство може да се комбинираат со модерната технологија и научниот напредок за да се постигне поодржлив и поефикасен пристап кон земјоделството.

Античките методи на задржување и складирање на водата се разновидни и биле користени од различни цивилизации низ историјата.


Еве некои од нив:


Јами и џебови за задржување на вода: тоа се мали јами или џебови кои се вкопани во земјата за да ја задржат дождовницата. Кога врне, водата се задржува во овие депонии и помага за подолго време на наводнување на земјоделските култури.

Традиционални системи за наводнување: Некои древни цивилизации, како што се старите Египќани и Хиндусите, развија иновативни системи за наводнување земјоделско земјиште, како што се наводнување капка по капка и канали за дистрибуција на вода.


Терасовидни полиња: Оваа практика вклучува изградба на скалеста структура на коси падини кои ја ограничуваат ерозијата и ја задржуваат водата, спречувајќи презаситеност и исцрпување на почвата.Управување со текови: Античките земјоделци често граделе брани и насипи преку потоци и реки за да ја задржат водата и да ја насочат кон земјоделските полиња за време на сушните периоди.


Базени за собирање дождовница: Изградбата на специјални базени за собирање дождовница е ефикасен начин да се задржи водата и да се користи подоцна.


Садење растенија кои ја задржуваат влагата: Античките земјоделци користеле одредени видови растенија кои помагаат да се задржи влагата во почвата и да се намали потребата за често наводнување.

bottom of page