top of page

Нов број на книжевното списание „Современост“

Најстарото македонско списание за литература, култура и уметност, кое постои од 1951 година и е директен наследник на првото македонско списание „Нов ден“ излезе со својот втор број во 2023 година . Во овој број ќе најдете разновидна селекција од современи македонски автори, кои го обогатуваат нашето книжевно наследство со своите таленти и идеи.
Бројот е отворен со раскази од Стефан Марковски, продолжувајќи со прозни

прилози од Емељ Туна, Станка Бајлозова Барламова, Наде Поп-Гаврилова и Иван

Стојановски. Потоа следат поетските творби на: Ристо Маџунков, Димче Шипинкаровски,

Блаже Петревски, Виктор Танасковски, Росана Трајкоска, Александар Михајловиќ и

Лидија Размоска-Тримовска. Во рубриката Интерпретации е застапена анализа од Верица


Мукоска и труд од Елена Станкоска. Во рубриката Вреднувања се застапени рецензии од

Иван Стојановски, Трајче Кацаров, Љубинка Донева, Славчо Ковилоски, Васил

Дрвошанов, Трајче Кацаров и Никола Алтиев. Крајот е отстапен за рубриката Ѕвезди и

протези во која се вклучени прилози од двете млади прозаистки: Светла Јакшиќ и Софија

Тодороска, како и поезија од Александра Стојановиќ.

Ликовните илустрации во вториот број за 2023 год. се дело на академскиот сликар

Драги Хаџи-Николов, а броевите наскоро ќе бидат достапни низ книжарниците и

библиотеките во Скопје.


Comentários


bottom of page