top of page

Пет кратки видеа(ЦИНИК) кои го илустрираат концептот на „испреплетена историја“

Минатата седмица во МКЦ се одржи промоција на пет куси едукативни видеа кои ги изработи Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) кои го разгледуваат концептот на „испреплетена историја“.


Што значи „испреплетена историја“?


Ова е историографски концепт кој поаѓа од свеста за меѓусебната поврзаност на општествата, групите и индивидуите; како и другите „типични“ единици на анализа во историската наука: нациите, империите или цивилизациите.Ова е концепт кој ни овозможува да ги погледнеме историските настани и процеси како флуидни, динамични, без да се ограничуваат на само на една национална приповед.

Со тоа се отфрла принципот на историјата како проповедање, на симплицистичка карикатура која отсликува борба на доброто против злото, а се приближуваме во реалноста на животот без разлика кога тој живот и истории се случувале. Отфрлањето на таа добро позната матрица ни ја открива комплексноста на различните истории и со тоа ја хуманизира


Споделениот религиски храм „Св. Никола / Хад’р Баба“ во Македонски Брод, каде што се молеле и славеле заедно христијаните и муслиманите од локалната заедница.

Продукцијата на списанието „Македонка“ во повоениот период, кое беше едно од првите женски списанија во Југославија и кое ги зборуваше за проблемите и интересите на жените од различни етнички и социјални позадини.

Дејноста на учителките Недела и Станислава Петкова, кои биле дел од женското образование во Македонија во периодот меѓу двата светски војни.Животните приказни на Григор Прличев и Тодор Паница, двајца од најзначајните книжевници од XIX век кои живееле во Османската империја и пишувале на повеќе јазици.
bottom of page