top of page

Верица Мукоска со истражување на психофилозофемите: ликови и приказни во македонската литература

Психофилозофема е концепт кој се користи за означување на вредности, идеи или филозофски елементи што се вградени во ликовите и приказните во литературата. Овој термин се користи за да се обележи присуството на психолошки и филозофски компоненти во комплексно изградените ликови и повеќеслојните приказни. Идејата зад психофилозофемата е да се истражи како психолошките и филозофските аспекти влијаат еден врз друг во структурата и развојот на ликовите и приказните.Верица Мукоска истражува како психофилозофемите се присутни во романите "Папокот на светот" од Венко Андоновски и "Еретички писма" од Стефан Марковски. Таа ги анализира вредностите и идеите што ги носат ликовите преку филозофски и психолошки димензии и како тие се вплетени во повеќеслојните структури на приказните.


Тие се тема на анализа во студијата на Верица Мукоска, која се обидува да го истражи и образложи значењето на овој термин во контекстот на современата македонска литература.

Во самото истражување, Мукоска го обосновува концептот психофилозофеми како средство за истражување на врската помеѓу психолошките и филозофските компоненти во комплексно изградените ликови и повеќеслојните приказни. И како што речиси истражувањето, ова е остварено преку внесувањето на сложени заплети, умешни детализации и развивањето на сугестивни хронотопи.

За истражувањето, авторката го избрала двата романи - "Папокот на светот" од Венко Андоновски и "Еретички писма" од Стефан Марковски. Изборот не е случаен, туку представува погоден начин за истражување на новиот концепт, основан на присуството на филозофски елементи и развиените психолошки конституции на ликовите.

Професорката Кристина Николовска, која направи рецензијата на студијата, изрази впечаток дека истражувањето претставува сериозен научен фокус на филозофемата како вредност. Според неа, Верица Мукоска има успешно идентификувано, дефинирало, анализирало и толкувало филозофемите како вредности во рамките на романите.

Преку совршена анализа и детално истражување, Мукоска ги раскрива психофилозофемите како еден од стожерните елементи на делото. Во крајна линија, таа ги поврзува со потрагата на ликовите за смисла во убавината, смисла во животот и смисла во самата потрага.

Овој блог пост не е само резиме на истражувањето, туку и поглед во значењето на новиот концепт, психофилозофеми. Во нашиот свет на читање, таа не само што ги анализира ликовите и приказните, туку ги води читателите кон длабока размисла за себе и за значењето на смислата во сопствениот живот.

Студијата на Верица Мукоска, како книжевен аналитичар и дополнително како автор на романи и поезија, остава силно впечаток на научната област, нудејќи нов поглед врз анализата на литературата и нејзината психо-филозофска димензија.

Comments


bottom of page